Kỷ yếu - tập san

Phụ nữ và phần mềm máy tính

Administrator
Phụ nữ giống phần mềm máy tính vì: Giao diện đẹp nhưng chưa chắc chạy đúng.
 

Chạy đúng nhưng chưa chắc chạy thông minh.
Chạy thông minh nhưng vẫn phải bảo trì.

Nếu một phần mềm có đủ hết những yêu cầu trên thì chắc gì mua được.

Nếu có mua được đi nữa thì chưa chắc chúng ta có đủ trình độ để quản lý.

Nếu có đủ trình độ quản lý thì cũng phải phòng bị vì sơ sẩy là bị hacker... hốt mất

    Top