Tổ Bộ Môn

Nhân sự tổ Tin Học

Administrator

 

 

Thầy Nguyễn Văn Tồn

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC

STT HỌ VÀ TÊN
1 Thái Ngọc Tuấn Anh
2 Mai Thanh Bằng
3 Cao Duy Cẩn
4 Trần Văn Chiến
5 Hồ Quốc Dũng
6 Nguyễn Ngọc Hưng 
7 Nguyễn Lê Nữ Ngọc Quý
8 Hoàng Liên Sơn 
9 Vũ Đức Tâm
10 Nguyễn Văn Tồn
11 Trần Cẩm Tú
12 Phạm Vinh Thắng
13 Phạm Thị Trung Thu
14 Nguyễn Trung  Trực
15 Võ Thị Vi
16 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
17 Huỳnh Thị Liên Yến

 

    Top