Tổ Bộ Môn

Nhân sự tổ Thể Dục & GDQP

Nhân sự tổ Thể Dục & GDQP

Administrator

 

Thầy Mai Thành Lập

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

TỔ THỂ DỤC VÀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

STT HỌ VÀ TÊN
1 Mai Thành Công
2 Nguyễn Quang Thành Chiêm
3 Nguyển Hoàng Hà
4 Lê Thanh Hào
5 Nguyễn Văn Hội
6 Trần Nhựt Hùng
7 Đỗ Khoa Hưng
8 Mai Thành Lập
9 Nguyễn Xuân Tiến
10 Hàm Hữu Tựu
11 Phạm Trung Thành
12 Trịnh Hoàng Thành
13 Nguyễn Thị Thanh Thủy
14 Đỗ Minh Trang
15 Nguyễn Thế Vũ
16 Trần Nam Sơn

 

 

    Top