Tổ Bộ Môn

Nhân sự tổ Sử

Nhân sự tổ Sử

Administrator

 

Cô Chiêu Thị Yến

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ

STT HỌ VÀ TÊN
1 Trần Thế Cường
2 Nguyễn Thị Đảm
3 Nguyễn Hòang Lệ  Hằng
4 Võ Thị Hậu
5 Trương Thị Thúy Hoanh
6 Lại Thị Thanh Nga
7 Trần Thị Giang Nguyên
8 Nguyễn Bá Quân
9 Cao Thị Quyên
10 Đào Thị Tình
11 Huỳnh Thanh Tuấn
12 Y Văn Tuấn
13 Phạm Bá Tường
14 Ông Thị Phương Thảo
15 Chiêu Thị Yến

    Top