Tổ Bộ Môn

Nhân sự tổ Sinh

Nhân sự tổ Sinh

Administrator

 

Cô Nguyễn Thị Thùy Linh

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SINH HỌC

 

STT HỌ VÀ TÊN
1 Phạm Thị Minh Hà
2 Ngô Thị Lan
3 Nguyễn Thị Thuỳ Linh
4 Hoàng Thị Bảo Ngân
5 Trương Thị Hữu Nhơn
6 Lưu Ngọc Phát
7 Quách Kim Phụng
8 Ngô Thị Phượng
9 Lê Gia Tuấn
10 Nguyễn Thị Thu Thủy
11 Nguyễn Thị Thanh Thúy S
12 Mai Thanh Vinh
13 Nguyễn Quang 
14 Lê Thị Xuân
15 Lê Thị Dung
16 Nguyễn Thị Ly Gin
17 Trần Thị Thu
18 Trần Thị Lịch

    Top