Tổ Bộ Môn

Nhân sự tổ Kỹ Thuật - Công Nghệ

Administrator
    PPCT HỌC KỲ 1     PPCT HỌC KỲ 2

 

Thầy Trần Văn Thập

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2016 - 2017

 

STT HỌ VÀ TÊN
1 Trần Đức Bé
2 Trịnh văn Cân
3 Lê Ngọc Duẫn
4 Lê Thị Dung 
5 Nguyễn Ngọc Đạt
6 Trịnh Thành Đức
7 Uông Văn Ai Đức
8 Hoàng Thị Hòe
9 Trần Quốc Huy
10 Nguyễn Thị Ly Gin
11 Trần Văn  Thập
12 Trần Trung Thuận
13 Võ Thị Bích Viên
14 Đỗ Đức Vàng
15 Nguyễn Thanh Vũ

 

    Top

    Facebook