Tổ Bộ Môn

Nhân sự tổ Kỹ Thuật - Công Nghệ

Administrator
    PPCT HỌC KỲ 1     PPCT HỌC KỲ 2

 

Thầy Trần Văn Thập

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2016 - 2017

 

STT HỌ VÀ TÊN
1 Trần Đức Bé
2 Trịnh văn Cân
3 Lê Ngọc Duẫn
4 Lê Thị Dung 
5 Nguyễn Ngọc Đạt
6 Trịnh Thành Đức
7 Uông Văn Ai Đức
8 Hoàng Thị Hòe
9 Trần Quốc Huy
10 Nguyễn Thị Ly Gin
11 Trần Văn  Thập
12 Trần Trung Thuận
13 Võ Thị Bích Viên
14 Đỗ Đức Vàng
15 Nguyễn Thanh Vũ

 

    Top