Tổ Bộ Môn

Nhân sự tổ Công dân

Nhân sự tổ Công dân

Administrator

 

Thầy Lê Ngọc Chinh

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

STT HỌ VÀ TÊN
1 Hoàng Văn Ba
2 Lê Ngọc Chinh
3 Hoàng Văn Đức
4 Đường Văn Hạnh
5 Phan Thị Thu Hiền
6 Nguyễn Thị Kỷ
7 Phạm Thị Nhật
8 Nguyễn Thị Phương
9 Nguyễn Văn Thanh
10 Phạm Mạnh Thắng
11 Phạm Thị Thanh Vân
12 Nguyễn Thị Hồng Vân

 

    Top