Lớp 12

Bài 5, Bài 6- Thực hành: Điot - Tirixto -Triac - Tranzitor.

Administrator
    Top